Γραμματεία

Γραμματέας Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Μαρούδα Χρύσα

Τηλ: 25310-39900

Email: xmarouda@kom.duth.gr

 

Φοιτητικά

Η Γραμματεία του τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών. Δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 11.00-13.00.

Η έκδοση βεβαιώσεων (με αυτές απλά βεβαιώνεται η φοιτητική ιδιότητα) για τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς, ταμεία, οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Εφορία, ΟΑΕΔ κλπ), γίνεται χωρίς αίτηση, μόνο με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η έκδοση πιστοποιητικών (με πλήρη στοιχεία του φοιτητή), για μετεγγραφή, στρατολογία, κλπ., γίνεται κατόπιν αιτήσεως την οποία μπορούν να προμηθεύονται από τη Γραμματεία. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, χορηγούνται μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (Ν. 2472/97 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) ισχύει για όλο το ακαδημαϊκό έτος (1 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου) και εκδίδεται από τη Γραμματεία στην αρχή του έτους. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, νέο ΠΑΣΟ χορηγείται μετά δύο μήνες από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας στη Γραμματεία (με υπεύθυνη δήλωση του Ν. Δ. 1599/86).

Το δελτίο αναγνωρίσεως φοιτητή (φοιτητική ταυτότητα) χορηγείται μία φορά, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την εγγραφή. Αποτελεί το κύριο ενδεικτικό στοιχείο που βεβαιώνει τη φοιτητική ιδιότητα. Σε περίπτωση απώλειάς του πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία ένορκος βεβαίωση η οποία εκδίδεται από το Πρωτοδικείο. Κάθε φοιτητής οφείλει, σ' όλες τις περιπτώσεις που ζητά την έκδοση βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού από τη Γραμματεία, να προσκομίζει τη φοιτητική του ταυτότητα. Επίσης οφείλει να την έχει μαζί του κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και να γνωρίζει τον αριθμό ειδικού μητρώου του ο οποίος πρέπει πάντα να συνοδεύει το όνομά του (π.χ. στις κόλλες των γραπτών του ή στις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών).

Όποιος φοιτητής επιθυμεί να πάρει βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, οφείλει να συμπληρώσει και να παραδώσει στη Γραμματεία τη σχετική υπεύθυνη δήλωση την οποία μπορεί να προμηθευτεί από το θυρωρείο της Σχολής. Η θεώρηση των βιβλιαρίων γίνεται στην αρχή κάθε έτους, μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας. Όσοι φοιτητές έχουν υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο μπορούν να απευθύνονται στο νοσοκομείο ή σε άλλους ιατρούς συμβεβλημένους με το δημόσιο, με το βιβλιάριο που θα τους έχει παραχωρηθεί.

 

Πληροφορίες

Τηλ. Επικοινωνίας: 25310-39902, 25310-39903

Fax: 25310-39901

Email: xmarouda@kom.duth.gr


Διεύθυνση
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη
Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή