ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ