ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ