Χατζή Αικατερίνη

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επικ. Καθηγήτρια
Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
- Αρχαία Ιστορία
- Επιγραφική

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Τηλ: 25310-39940
Tηλ. FAX: 210 - 7517422
Email: achatz@helit.duth.gr