Μαντζίλας Δημήτριος

Διδάσκων Π.Δ. 407

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλέφωνο:

e-mail : dmantzilas@yahoo.gr

Ώρες συνεργασίας:

Βιογραφικό