ΝΕΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΕ


Απόφαση 1ης/12-9-2018 Συνέλευσης Τμήματος: Επαναπροσδιορισμός ανώτατου και προσδιορισμός κατώτατου ορίου φοιτητών στις Ελεύθερες Επιλογές του Προγράμματος Σπουδών.