ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ


Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών και έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr