ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Ε.Σ.Ε. της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr