Ανακοίνωση για τη σίτιση και στέγαση πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2019-2020


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη στέγαση και τη σίτιση των πρωτοετών φοιτητών θα μπορούν είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους φοιτητές, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να αποσταλούν με Courier στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Τμημάτων, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι για τις παροχές της σίτισης και της στέγασης θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστέλλουν ξεχωριστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σίτιση και ξεχωριστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη στέγαση μέσα σε έναν ταχυδρομικό φάκελο.

Για το τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας η κατάθεση ή αποστολή δικαιολογητικών θα γίνει στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 4ο χλμ. Κομοτηνής-Ασωμάτων, Πρυτανεία, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69132.

Τηλ. επικοινωνίας:2531039211, 2531039212.

Σίτιση – Σχέδιο αίτησης

Σίτιση – Υπεύθυνη Δήλωση

Σίτιση – απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στέγαση – σχέδιο αίτησης

Στέγαση – Υπέυθυνη Δήλωση

Στέγαση – Απαιτούμενα δικαιολογητικά.