Έναρξη μαθημάτων ΥΛΦ186 Ιστοριογραφία


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΥΛΦ186 Ιστοριογραφία (Τάκιτος, Agricola) θα αρχίσουν την Τρίτη 11.02.2020, 15:00-18:00, στην αίθουσα Ε΄σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός