ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. (από το Β΄ έτος έως το πτυχίο)


Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο

Συν1_Αίτηση Σίτισης

Συν2_ΣΙΤΙΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ