ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ


Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδάκτορες) του Δ.Π.Θ. τη δυνατότητα να μετακινηθούν για σπουδές σε Πανεπιστήμια διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία έχει συναφθεί διμερής συμφωνία (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά κινητικότητα για σπουδές, που θα πραγματοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21.

Για την μετακίνηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας).

H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 16/10/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+, Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Άννας Μαστρογιάννη: amastrog@helit.duth.gr

Αν προκύψουν λόγοι Ανωτέρας Βίας (π.χ. υγειονομικές συνθήκες), είναι δυνατό οι σπουδές να υλοποιηθούν  με μεικτή Κινητικότητα (blended Mobility), δηλαδή να ξεκινήσουν εικονικά (virtually) από την Ελλάδα και να συνδυαστούν με φυσική κινητικότητα (physically). Ωστόσο, δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για το διάστημα που οι κινητικότητες  πραγματοποιηθούν  εξ αποστάσεως (εικονικά). Η επιχορήγηση αφορά μόνο την περίοδο της κινητικότητας με φυσική παρουσία.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα erasmus.duth.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός