6ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.


Σας προσκαλούμε στο 6ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021.

Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις, μέσω της εφαρμογής microsoft teams, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa8f1117c9f3e41fb90b683dd60a0fed4%40thread.tacv2/1612263092908?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22cefe71c8-b266-4220-a4ca-cd2956446e3f%22%7d

Συνημμένα θα βρείτε το Πρόγραμμα και την Αφίσα του Colloquium.

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής,
Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου COLLOQUIUM ΠΜΣ

ΑΦΙΣΑ 6ου COLLOQUIUM ΠΜΣ