Έναρξη παραδόσεων ΥΛΦ186 (Ιστοριογραφία)


Οι παραδόσεις του μαθήματος ΥΛΦ186 (Ιστοριογραφία) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 16/2, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου.

Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a513b5c2f955f4ea1813788a0f6792480%40thread.tacv2/1612785559446?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22c3d1a795-a3e0-49a7-a660-6d8b058e45b9%22%7d

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος.

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 12:00-14:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός