ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΕΓΛΩ372 ΚΑΙ ΥΓΛΩ340


Το μάθημα ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΕΕΓΛΩ372 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22/2 και το πρώτο μάθημα θα αναπληρωθεί με νέα ανακοίνωση. Το e-class έχει ανοίξει για εγγραφές. Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a789a0d76104240ea821bc52251fcd56f%40thread.tacv2/1613723008481?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224e64e50d-dc11-4da0-bb9b-b0613c96a934%22%7d

Επίσης, το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΓΛΩ340 θα γίνει κανονικά την Τρίτη 15/2 και ώρα 18.30. Οι εγγραφές στο e-class μπορούν να ξεκινήσουν από την Παρασκευή 12/2. Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7aad3465501c4ddf8437e49b7d585ff4%40thread.tacv2/1613723291082?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%224e64e50d-dc11-4da0-bb9b-b0613c96a934%22%7d

Εκ μέρους του Επ. Καθηγητή κ. Ασημάκη Φλιάτουρα