ΝΕΟ LINK ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΑΕΦ165


Παρακάτω το νέο link του μαθήματος ΕΕΑΕΦ165 (Δραματική Ποίηση-Τραγωδία)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa3fb33169d6043fdb230562b0233c113%40thread.tacv2/1613552591598?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22e17b89ff-3788-4423-ac6c-1cb28805bc1f%22%7d

• Αρχαία Τραγωδία. • Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο. • Λυρική Ποίηση και Τραγωδία. • Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι). • Αρχαία Κωμωδία. • Μύθος και Λατρεία του Διονύσου. • Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).