ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – ΜΑΘΗΜΑ ΚΦΙ504


Εκ μέρους του διδάσκοντα Καθηγητή κ. Γεωργίου Τσομή, παρακαλούμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κλασικής και της Βυζαντινής Ειδίκευσης να συνδεθούν στο πρώτο μεταπτυχιακό μάθημα ΚΦΙ504 Ποιητικά Κείμενα ΙΙ του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός, διότι κατά το πρώτο ήμισυ του μαθήματος θα επιλυθούν απορίες των φοιτητών που σχετίζονται με το δεύτερο μάθημα της Μεθοδολογίας της Έρευνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2020 (Παραθέματα, Βιβλιογραφικές παραπομπές, Σύνταξη βιβλιογραφίας).

Το μάθημα αυτό, το πρώτο για την Κλασική Ειδίκευση, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 02.03.2021, 10.00 – 13.00 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Ο σύνδεσμος είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0759c1cb76e14af1a273f932e093c96f%40thread.tacv2/1613943727827?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2280ee8ccd-2aa6-467c-8d49-5978c72aa48f%22%7d

Παρακαλούνται, επίσης,  οι φοιτητές της Κλασικής Ειδίκευσης να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος

https://eclass.duth.gr/courses/KOM04543/

(Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός ΚΦΙ 504 Ποιητικά Κείμενα ΙΙ  ΕΕ 2020-2021 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΚΑΙΟΥ)

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας