Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος ΜΕΦ 605 Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων την 1η Μαρτίου 2021 στις 18.30 και σύνδεσμος μαθήματος στο microsoft teams


Αγαπητοί μου μεταπτυχιακοί φοιτητές,

οι παραδόσεις του μαθήματος ΜΕΦ 605 ξεκινούν την 1η Μαρτίου 2021 στις 18.30. Ο σύνδεσμος, μέσω του οποίου θα συμμετάσχετε στο μάθημα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα microsoft teams, είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQyOTIzZTgtYWU3ZC00YjMzLWIxNDEtNDFiZTIxNTIxYTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22b52e1ecd-eb78-4b05-b042-40c982aa7b55%22%7d

Καλή μας αρχή!

Μαρία Τζιάτζη

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).