ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΑΕΦ146


ΥΑΕΦ 146, Ιστοριογραφία

Monday, March 01, 2021, 18:15-20:30

Join Skype Meeting :https://meet.lync.com/duth/gioannid/1QAYJ0KI

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στο eclass και να εγγραφούν στο μάθημα, ώστε να έχουν πρόσβαση στο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, την ύλη κ.λ.π, καθώς επίσης και ενημέρωση για τις σχετικές σύγχρονες εξ αποστάσεως παραδόσεις μαθημάτων.

ΣΠΟΥΔΕΣ •1980 Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων •1986 Διδακτορικό, University College London και University of Heidelberg, Γερμανία. Ph.D. in Papyrology: An Edition of Unpublished Greek Private Letters on Papyrus. Επιβλέποντες: H.Maehler και E. Handley •1988-1989 Σπουδές στην δίγλωσση εκπαίδευση και στην δια βίου εκπαίδευση, Freie Universitaet Berlin •1989-1990 Εντατική εκπαίδευση στην διερμηνεία, Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ •1988-1992: Αιγυπτιακό Μουσείου του Bερολίνου (Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz), έκδοση φιλολογικών παπύρων Δυτικού Βερολίνου. •1993: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συμβασιούχος Διδάσκων ΠΔ 407/1980. •1993-1995: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/1980). •1995-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια. •1999-2000: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια. •2000-2006: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.