Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ»


Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες).pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Πίνακας αιτούμενων κριτηρίων μοριοδότησης

Πίνακας κατατιθέμενων δικαιολογητικών

Υπ.Δηλ. Κατά περίπτωση

Υπ.Δηλ. Υποχρεωτικά