ΕΕΒΦ305 Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου: Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο