Εργαστήρι Μελέτης και Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier


Διευθύντρια Εργαστηρίου: Μαρία Τζιάτζη, Καθηγήτρια  (Εκλογή: 17.10.2018)

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εργαστηρίου: Στεργιανή Χελιδώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίτιμος Πρόεδρος Εργαστηρίου: Dr. Hans Eideneier, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αμβούργου και Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Το Εργαστήρι Μελέτης και Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας [ΠρώΝΕΓ.ΕΜΕ]  (Laboratory of Early Modern Greek Literature Study and Research [emg.Lab]) ιδρύθηκε πρόσφατα (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης: Τεύχος Β’ 3559/22.08.2018 – Αριθμ. Απόφασης ΔΠΘ/ΔΔΚ/49790/5730, Φ.Ε.Κ. μετονομασίας του Εργαστηρίου και του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του είναι το εξής: 5004/31-12-2019 τ. Β΄) και έχει ως κύριο σκοπό:

  1. Την προαγωγή, υποστήριξη και ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας α) στον τομέα της επιστημονικής φιλολογικής μελέτης και αναλυτικής προσέγγισης των λογοτεχνικών και των άλλων κειμένων της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας (δηλαδή της υστεροβυζαντινής δημώδους και της μεταβυζαντινής του φραγκοκρατούμενου και του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, αλλά και του ελληνισμού της διασποράς), καθώς και της φιλολογικής έκδοσής τους, και β) στον τομέα της μελέτης της γλώσσας των κειμένων της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας.
  2. Τη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για τα αποτελέσματα των ερευνών του, την προβολή του έργου του και την περαιτέρω διάδοση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς την επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό.
  3. Την ανάπτυξη ενός χώρου για την ανάδειξη της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας και όλων των ερευνητικών τάσεων και αναζητήσεων (παλαιών και νέων), οι οποίες διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται στη συγκεκριμένη περιοχή των ελληνικών γραμμάτων.

Στους ειδικότερους σκοπούς του Εργαστηρίου μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται:

  • Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, καθώς και των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει το Εργαστήριο.
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας και διδασκαλίας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
  • Η υποστήριξη, προαγωγή και ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας της Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας και από οποιαδήποτε άλλη επιστημονική και πολιτισμική άποψη (ιστορική, κοινωνική, λαογραφική, ανθρωπολογική, φιλοσοφική, ιδεολογική, ιστορίας της τέχνης κ.ά).
  • Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.
  • Η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, συναντήσεων εργασίας, διαλέξεων, προγραμμάτων κατάρτισης, επιμορφωτικών προγραμμάτων, και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων σε θέματα που εμπίπτουν στους ερευνητικούς τομείς του Εργαστηρίου, καθώς και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.