Όνομα/Name: Παρασκευιώτης Γεώργιος / Paraskeviotis George
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/ Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας/ Department of Greek Philology
Ειδικότητα/Specialties: Λατινική Φιλολογία/ Latin Literature
Τηλέφωνο/Phone: Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:00-12:00

Βιογραφικό/Faculty Bio