Όνομα/Name: -
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
ΑΕΦ104 AEF104 Tragedy 6
ΒΦ223 BF223 Byzantine Prose 6
ΒΦ224 BF224 Byzantine Poetry 6
ΕΕΒΦ273 EEBF273 Introduction to Greek Paleography and Codicology 6
ΕΕΒΦ274 EEBF274 Byzantine Poetry 6
ΕΕΒΦ275 EEBF275 Byzantine letter writing (correspondence) 6
ΕΕΒΦ276 EEBF276 Byzantine Chronographs 6
ΕΕΒΦ277 EEBF277 Βυζαντινή Θύραθεν Ρητορική 6
ΕΕΒΦ278 EEBF278 Byzantine Ecclesiastic Rhetoric 6
ΕΕΒΦ279 EEBF279 Byzantine Hagiology 6
ΕΕΒΦ280 EEBF280 Byzantine Novel 6
ΕΕΒΦ283 EEBF283 Special issues of Byzantine poetry and prose 6
ΕΕΒΦ284 EEBF284 Text review and Byzantine text publication technics (workshop) 6
ΕΕΒΦ285 EEBF285 Medieval Literature and Informatics (workshop) 6
ΕΕΒΦ286 EEBF286 Byzantine Rhetoric 6
ΕΕΒΦ287 EEBF287 Byzantine Literature (early period) 6
ΕΕΒΦ289 EEBF289 Byzantine Literature (middle period) 6
ΕΕΒΦ290 EEBF290 Byzantine Literature (late period) 6
ΕΕΒΦ292 EEBF292 Ancient Greek and Medieval Greek grammar 6
ΕΕΒΦ297 EEBF297 Byzantine Geographical Texts 6
ΕΕΒΦ299 EEBF299 Byzantine Legal Literature 6
ΕΕΒΦ302 EEBF302 Hymnography genre 6
ΕΕΒΦ305 EEBF305 Byzantine books: literacy in Byzantium 6
ΕΕΒΦ307 EEBF307 Philology and Digital Technologies 6
ΕΕΓΛΩ326 EEGLV326 Dialectology 6
ΕΕΓΛΩ329 EEGLV329 Lexicography 6
ΕΕΓΛΩ331 EEGLV331 Ancient Greek historical grammar 6
ΕΕΓΛΩ332 EEGLV332 Neurolinguistics 6
ΕΕΓΛΩ338 EEGLV338 Language and mathematical models 6
ΕΕΓΛΩ323 EEGLV323 Psycholinguistics 6
ΕΕΓΛΩ324 EEGLV324 Creative writing - reading motivation activities 6
ΕΕΓΛΩ330 EEGLV330 Corrective Phonetics 6
ΕΕΓΛΩ333 EEGLV333 Vocabulary teaching 6
ΕΕΓΛΩ334 EEGLV334 Semantics 6
EEΓΛΩ335 EEGLO335 Language pathology 6
ΕΕΓΛΩ336 EEGLO336 Literacy and Language Course Design 6
ΕΕΓΛΩ346 EEGLV346 Pragmatics 6
ΕΕΓΛΩ347 EEGLV347 Ancient Greek Dialects 6
ΕΕΓΛΩ348 EEGLV348 Learning strategies 6
ΕΕΓΛΩ349 EEGLV349 Philosophy of language 6
ΕΕΓΛΩ351 EEGLV351 Phonetics 6
ΕΕΓΛΩ353 EEGLV353 Methodology of linguistic research 6
ΕΕΓΛΩ354 EEGLV354 Onomastics 6
ΕΕΓΛΩ356 EEGLV356 Ethnolinguistics 6
ΕΕΓΛΩ357 EEGLV357 Theories of Second/Foreign language acquisition 6
ΕΕΓΛΩ358 EEGLV358 Bilingualism 6
ΕΕΓΛΩ359 EEGLV359 Text editing 6
ΕΕΓΛΩ360 EEGLV360 Academic writing 6
ΕΕΓΛΩ361 EEGLV361 Special subjects of linguistics 6
ΕΕΓΛΩ363 EEGLV363 Modern Greek spelling and syntax 6
ΕΕΓΛΩ364 EEGLV364 Language cultivation and reading animation 6
ΕΕΓΛΩ365 EEGLO365 Language teaching for students with disability 6
ΕΕΓΛΩ366 EEGLO366 Language development and autism 6
ΕΕΓΛΩ367 EEGLO367 Language teaching and dyslexia 6
ΕΕΓΛΩ368 EEGLO368 Stylistics 6
ΕΕΓΛΩ369 EEGLO369 Language typology 6
ΕΕΙΣΤ418 EEIST418 History of Greek and Roman Antiquity 6
EENEΦ245 EENEF245 Modern Greek Literature (beginning-1669) 6
ΕΕΝΕΦ246 EENEF246 Modern Greek writers II (1669-1880) 6
ΕΕΝΕΦ247 EENEF247 Modern Greek writers III (1880-1930) 6
ΕΕΝΕΦ248 EENEF248 Modern Greek writers IV (1930 κ. εξ.) 6
ΕΕΝΕΦ249 EENEF249 Modern Greek literary texts I (beginning-1669) 6
ΕΕΝΕΦ250 EENEF250 Modern Greek literary texts II (1669-1880) 6
ΕΕΝΕΦ251 EENEF251 Modern Greek literary texts III (1880-1930) 6
ΕΕΝΕΦ252 EENEF252 Modern Greek literary texts IV (1930 - σήμερα) 6
ΕΕΝΕΦ253 EENEF253 Modern Greek texts I 6
ΕΕΝΕΦ255 EENEF255 Modern Greek literary genres I 6
ΕΕΝΕΦ256 ENNEF256 Modern Greek literary genres II 6
ΕΕΝΕΦ258 EENEF258 Modern Greek literary trends and movements II (1914 κ. εξ.) 6
ΕΕΝΕΦ259 EENEF259 Applications of comparative text analysis Ι 6
ΕΕΝΕΦ260 EENEF260 Applications of comparative text analysis ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ261 EENEF261 Special issues of Modern Greek Literature (workshop) 6
ΕΕΝΕΦ262 EENEF262 Research issues of Modern Greek Literature I (workshop) 6
ΕΕΝΕΦ263 EENEF263 Research issues of Modern Greek Literature II (workshop) 6
ΕΕΝΕΦ264 EENEF264 Modern Greek Dramatology 6
ΕΕΝΕΦ265 EENEF265 Modern Greek critical reviews 6
ΕΕΝΕΦ267 EENEF267 Issues of Intertextuality ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ268 EENEF268 Literary theory in practice Ι 6
ΕΕΝΕΦ269 EENEF269 Literary theory in practice ΙΙ 6
ΕΕΝΕΦ270 EENEF270 Women writers: women’s contribution to Modern Greek literature from 19th century until present day 6
ΕΕΝΕΦ271 EENEF271 Reading Modern Greek literary texts from 20th and 21st century 6
ΕΕΝΕΦ272 EENEF272 Literature teaching methodology 6
ΕΕΑΕΦ157 EEAEF157 Ancient Greek Myths 6
ΕΕΙΣΤ402 EEIST402 Modern Greek History 6
ΓΛΩ301 GLV301 General Linguistics – History of Greek language 6
ΓΛΩ302 GLV302 Levels of linguistic analysis Ι 6
ΓΛΩ304 GLV304 Levels of linguistic analysis ΙΙ 6
ΓΛΩ305 GLV305 Literacy and Language Course Design 6
ΛΦ121 LF121 Latin Language 6
ΛΦ122 LF122 History of Latin Literature 6
ΛΦ123 LF123 Latin Prose Ι 6
ΛΦ124 LF124 Latin Poetry Ι 6
ΝΕΦ201 NEF201 History of Modern Greek Literature Ι 6
ΝΕΦ202 NEF202 History of Modern Greek Literature ΙΙ 6
ΝΕΦ203 NEF203 Theory of Literature (texts analysis and didactic applications) 6
ΝΕΦ204 NEF204 Introduction to Comparative Literature 6
ΠΑΙΔ531 PAID531 Introduction to Pedagogy 6
ΠΑ551 PA551 Placement 6
ΠΑΙΔ532 PAID532 General didactics: learning and teaching – Teaching exercises 6
ΥΒΦ271 YBF271 Byzantine Hymnography 6
ΥΒΦ272 YBF272 Byzantine Historiography 6
ΥΛΦ171 YLF171 Latin Prose ΙΙ 6
ΥΛΦ172 YLF172 Latin Poetry ΙΙ 6
ΥΛΦ173 YLF173 Roman Epic 6
ΥΛΦ186 YLF186 Historiography 6
ΥΝΕΦ241 YNEF241 Modern Greek Literature (αρχές-1669) 6
ΥΝΕΦ242 YNEF242 Modern Greek Literature (1669-1830) 6
ΥΝΕΦ243 YNEF243 Modern Greek Literature (1830-1914) 6
ΥΝΕΦ244 YNEF244 Modern Greek Literature (1914-1974) 6
ΑΕΦ101 AEF101 History of Ancient Greek Literature/Ancient Greek Language 6
ΑΕΦ102 AEF102 Homer 6
ΑΕΦ103 AEF103 Rhetoric 6
ΒΦ221 BF221 Introduction to Byzantine Philology 6
ΕΕΠΑΙΔ533 EEPAID533 Literature and language teaching: Modern Greek language teaching in Secondary Education – Teaching exercises 6
ΕΕΠΑΙΔ535 EEPAID535 Ancient Greek language and literature teaching – Teaching exercises 6
ΕΕΦΙΛΟΣ511 EEFILOS511 Ancient Greek Philosophy 6
ΕΕΦΙΛΟΣ513 EEPHILOS513 Modern Interpretations of Ancient Greek Philosophy (Plato) 6
ΕΕΛΦ175 EELF175 Roman Drama 6
ΕΕΛΦ176 EELF176 Other Prose genres 6
ΕΕΛΦ177 EELF177 Other Poetic genres 6
ΕΕΛΦ181 EELF181 Translated Latin texts 6
ΕΕΛΦ185 EELF185 Fables (myth) writing 6
ΕΕΛΦ188 EELF188 Philosophy 6
ΕΕΛΦ190 EELF190 Scientific Literature 6
ΕΕΛΦ192 EELF192 Roman Comedy 6
ΕΕΛΦ194 EELF194 Satire 6
ΕΕΛΦ197 EELF197 Epigram 6
ΕΕΛΦ198 EELF198 Pastoral Poetry 6
ΕΕΨΥΧ521 EEPSYCH521 Psychology Ι 6
ΕΕΠΑΙΔ536 EEPAID536 Multicultural education 6
ΕΕΠΑΙΔ539 EEPAID539 Assessment theory and practice in education 6
ΕΕΑΕΦ141 EEAEF141 Papyrology Ι 6
ΕΕΑΕΦ143 EEAEF143 Dramatic Poetry 6
ΕΕΑΕΦ145 EEAEF145 Other poetic genres (except Lyric Poetry) 6
ΕΕΑΕΦ147 EEAEF147 Epic Poetry (except Homer) 6
ΕΕΑΕΦ150 EEAEF150 Epigram 6
ΕΕΑΕΦ151 EEAEF151 Other prose genres (except Philosophy) Ι 6
ΕΕΑΕΦ152 EEAEF152 Papyrology ΙΙ 6
ΕΕΑΕΦ154 EEAEF154 Scientific texts 6
ΕΕΑΕΦ155 EEAEF155 Translation _Theory and Practice 6
ΕΕΑΕΦ156 EEAEF156 Textual criticism 6
ΕΕΑΕΦ160 EEAEF160 Ancient literary criticism 6
ΕΕΑΕΦ161 EEAEF161 Metrics 6
ΕΕΑΕΦ162 EEAEF162 Other prose genres (except Philosophy) ΙΙ 6
ΕΕΑΕΦ163 EEAEF163 Ancient medicine 6
ΕΕΑΕΦ164 EEAEF164 Comedy 6
ΕΕΑΕΦ165 EEAEF165 Tragedy 6
ΕΕΑΕΦ166 EEAEF166 Private and public life in Greek antiquity 6
ΕΕΑΕΦ167 EEAEF167 Hellenistic Poetry 6
ΕΕΑΕΦ168 EEAEF168 Cultural prejudices and interactions in Ancient Greece 6
ΕΕΑΕΦ169 EEAEF169 Religious syncretism in Ancient Greek prose 6
ΕΕΑΕΦ170 EEAEF170 Other prose genres ΙΙΙ 6
ΕΕΑΡΧ442 EEARH442 Classical Archaeology 6
ΕΕΒΑΡΧ443 EEBARCH443 Introduction to Byzantine Archaeology 6
ΕΕΒΑΡΧ444 EEBARCH444 Monumental Topography 6
ΕΕΒΑΡΧ445 EEBARCH445 Everyday life in Byzantium 6
ΕΕΒΑΡΧ446 EEBARCH446 Greek inscriptions (4th – 19th c.) 6
ΕΕΑΡΧ448 EEARCH448 Epigraphy 6
ΕΕΒΙΣΤ412 EEBIST412 Byzantine and Post-Byzantine History. Byzantium and the West. 6
ΕΕΒΙΣΤ413 EEBIST413 Introduction to Byzantine History 6
ΕΕΙΣΤ409 EEIST409 Greco-Roman History 6
ΕΕΙΣΤ417 EEIST417 Ancient Greek Religion 6
ΥΑΕΦ146 YAEF146 Historiography 6
ΥΑΕΦ148 YAEF148 Philosophical Texts 6
ΥΓΛΩ322 ΥGLV322 Discourse analysis 6
ΥΓΛΩ328 ΥGLV328 Lexicology 6
ΥΓΛΩ337 ΥGLV337 Teaching Greek as a second/foreign language 6
ΥΓΛΩ339 ΥGLV339 Morphology 6
ΥΓΛΩ340 ΥGLV340 History of Greek language 6
ΥΓΛΩ362 ΥGLV362 Language change 6
ΥΑΕΦ142 YAEF142 Ancient Greek Language - Greek Prose Composition 6
ΥΑΕΦ144 YAEF144 Lyric Poetry 6