Πληροφορίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών σε αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων της Ε.Ε. με τα οποία το Τμήμα βρίσκεται σε συνεργασία.

Η αναγνώριση και η μεταφορά διδακτικών μονάδων γίνεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (European Transfer Credit System / ECTS), το οποίο έχει συμπεριληφθεί τα τελευταία χρόνια στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος Erasmus με σκοπό την ενίσχυση των σπουδών των φοιτητών και της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων Ιδρυμάτων των χωρών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, το Τμήμα μας συνεργάζεται με 35 Ιδρύματα του εξωτερικού.

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος και Συντονίστρια ECTS του Τμήματος: Άννα Μαστρογιάννη (anna@mastrogianni.net)