Πληροφορίες


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού.


Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει τρεις ειδικεύσεις:
• την ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία
• την ειδίκευση στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία
• την ειδίκευση στην Γλωσσολογία

Για τον καταρτισμό του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών η Γ.Σ. του Τμήματος θέλησε να δώσει στους φοιτητές της φιλολογίας τη δυνατότητα να κινούνται με άνεση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις πολυεπίπεδες σύγχρονες φιλολογικές απαιτήσεις, ώστε να αποκτήσουν σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση της φιλολογίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τέθηκαν ως στόχοι του προγράμματος α) ο συγχρονισμός με τις ερευνητικές εξελίξεις, β) η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη των δομών του, και γ) η σύνδεση με τις κοινωνικές ανάγκες.
Βάση αποτελούν οπωσδήποτε τα φιλολογικά μαθήματα, η εκμάθηση και εμπέδωση των διαφόρων σταδίων της ελληνικής και λατινικής γλώσσας, και η εμβάθυνση σε θέματα που άπτονται άμεσα των ζητουμένων της φιλολογικής επιστήμης. Στην Κλασική ειδίκευση ο φοιτητής ασχολείται με θέματα αρχαιογνωσίας, όπως αυτή νοείται ως συνολική γνώση του αρχαίου βίου στις ποικίλες εκφάνσεις του. Η φιλολογική κατάρτιση συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από μαθήματα ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της τέχνης. Στη Βυζαντινή και Νεοελληνική ειδίκευση ο φοιτητής εισάγεται τόσο στο βυζαντινό κόσμο όσο και στις σημαντικότερες στιγμές της νεοελληνικής πολιτισμικής ζωής.
Συνοψίζοντας, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας στοχεύει στην ανάδειξη της Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας και Πολιτισμού και στην τοποθέτηση των προπτυχιακών φοιτητών του στο επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας και στις σύγχρονες υψηλές προδιαγραφές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ερευνητικών εξελίξεων.