Εργαστήρι Βυζαντινής Δημώδους και Μεταβυζαντινής/Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας Hans & Niki Eideneier


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του κεντρικού μενού.


Διευθύντρια: Μαρία Τζιάτζη, Καθηγήτρια (Φ.Ε.Κ. 1ης Εκλογής: Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., 723/6-12-2018, Φ.Ε.Κ. 2ης Εκλογής: Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., 64/7.2.2022).

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Στέλλα Σπ. Χελιδώνη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια.

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.: Δρ. Αναστασία Τσαπανίδου.

Μέλος Ε.ΔI.Π.: Δρ. Αναστασία Νικολάου.

Επίτιμος Πρόεδρος: Dr. Hans Eideneier, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αμβούργου και Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Email: ergastiri.eideneier.info@gmail.com

 

Το Εργαστήρι Βυζαντινής Δημώδους και Μεταβυζαντινής/Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας Hans & Niki Eideneier [Εργαστήρι Eideneier] [Laboratory of Byzantine Vernacular Literature and PostByzantine/Early Modern Greek Literature Hans & Niki Eideneier  (Eideneier Lab)] ιδρύθηκε το 2018 (Φ.Ε.Κ. ίδρυσης: 3559/22-8-2018 τ. Β΄ – Αριθµ. Απόφασης ΔΠΘ/ΔΔΚ/49790/5730, Φ.Ε.Κ. μετονομασίας του Εργαστηρίου και τροποποίησης άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του: 5004/31-12-2019 τ. Β΄ και 2893/8-6-2022 τ. Β΄) και έχει ως κύριο σκοπό:

  1. Την υποστήριξη, προαγωγή και ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας στα γνωστικά πεδία της Βυζαντινής Δημώδους και της Μεταβυζαντινής/Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας (φιλολογικές και γλωσσικές έρευνες και μελέτες, κριτικές και χρηστικές εκδόσεις των λογοτεχνικών και των άλλων κειμένων της Βυζαντινής Δημώδους Γραμματείας και της Μεταβυζαντινής/Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας του φραγκοκρατούμενου και του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, καθώς και του ελληνισμού της διασποράς).
  2. Την υποστήριξη, προαγωγή και ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας της Βυζαντινής Δημώδους και της Μεταβυζαντινής/Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας και από οποιαδήποτε άλλη επιστημονική και πολιτισμική προσέγγιση (ιστορική, κοινωνική, λαογραφική, ανθρωπολογική, φιλοσοφική, ιστορίας της τέχνης κ. ά).
  3. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, καθώς και των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Εργαστήριο.

Στους ειδικότερους σκοπούς του Εργαστηρίου µεταξύ άλλων συγκαταλέγονται:

  1. Η συγκρότηση ιδιαίτερου Αρχείου, καθώς και έντυπης αλλά και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, αφιερωμένων στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, καθώς και η συγκρότηση ξεχωριστής αρχειακής συλλογής με το Αρχείο του μεγάλου χορηγού του Εργαστηρίου, Ομότιμου Καθηγητή Dr Hans Eideneier.
  2. Η ανάπτυξη καινοτόµων προγραµµάτων έρευνας και διδασκαλίας για προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σε θέµατα που εµπίπτουν στα αντικείµενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
  3. Η έκδοση περιοδικών δημοσιευμάτων, πορισμάτων των ερευνών, πρακτικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων, καθώς και αυτοτελών μελετών αφιερωμένων στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Εργαστήριο, τα οποία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
  4. Ο σχεδιασµός και η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και µελετών.
  5. Η διοργάνωση συνεδρίων, συµποσίων, ηµερίδων, σεµιναρίων, συναντήσεων εργασίας, διαλέξεων, προγραµµάτων κατάρτισης, επιµορφωτικών προγραµµάτων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων σε θέµατα που εµπίπτουν στους ερευνητικούς τοµείς του Εργαστηρίου, καθώς και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισµένων επιστηµόνων και άλλων προσωπικοτήτων.

Το Εργαστήρι Βυζαντινής Δημώδους και Μεταβυζαντινής/Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας Hans & Niki Eideneier λειτουργεί βάσει προγράμµατος, το οποίο καθορίζεται στην αρχή κάθε εξαµήνου.

Κύκλος διαδικτυακών διαλέξεων για την Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2021)

24/2/2021: Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αλέξη Πολίτη, με θέμα: «1865-1880. Η ανακάλυψη του λογοτεχνικού παρελθόντος».

3/3/2021: Διάλεξη του αρχιτέκτονα, ιστορικού του βιβλίου και εκδότη κ. Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου, με θέμα «Τα πρώτα έντυπα ελληνικά βιβλία και ο ρόλος τους στην Aναγέννηση της Δύσης».

19/4/2021: Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ. Βασίλη Κατσαρού με θέμα «Ιωάννης Κρητικός. Ένας μεταφραστής στα τέλη του 18ου αιώνα»

12/5/2021: Διάλεξη της δόκτορος Φιλολογίας κ. Λουκίας Στέφου με θέμα: «Τα κατά Στεφανίτην και Ιχνηλάτην: οι πηγές του, η λόγια βυζαντινή παράδοση και η νεοελληνική μετάφραση του Θεοδοσίου Ζυγομαλά (16ος αιώνας)»

9/6/2021: Διαδικτυακή διάλεξη του καθηγητή Βιβλιολογίας και Βιβλιογραφίας κ. Γιάννη Κόκκωνα, με θέμα: «Για μια λεπτομέρεια στη στίξη των ελληνικών κειμένων: Το θαυμαστικό που άργησε (;) να έρθει»