Μαθησιακά Αποτελέσματα


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού.


Α. Πτυχία και απασχόληση

Α1. Τίτλος σπουδών που απονέμεται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (4 έτη/8 εξάμηνα σπουδών)

1. Πτυχίo με τρεις ειδικεύσεις (Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, και Γλωσσολογία)

Α2. Επικρατέστερη απασχόληση πτυχιούχων της επιστημονικής περιοχής
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας:
Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β΄και ε΄.
Προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 8.

Α3. Απασχολησιμότητα πτυχιούχων
Δυνητικές επαγγελματικές πορείες:
Α. Άμεση εφαρμογή των κλασικών σπουδών
• Επιμελητής, διορθωτής κειμένων
• Μεταφραστής κειμένων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας
• Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών
• Επιμελητής θεατρικών κειμένων σε θεατρικούς οργανισμούς
Β Άμεση εφαρμογή των μεσαιωνικών και νεοελληνικών σπουδών
• Επιμελητής, διορθωτής κειμένων
• Μεταφραστής κειμένων της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας
• Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Γ. Άμεση εφαρμογή της γλωσσολογίας
• Κλινικός γλωσσολόγος
• Λογοθεραπευτής (μετά από εξειδίκευση)
• Τεχνικός γλωσσολόγος
• Λεξικογράφος
• Γλωσσολόγος ειδικός στην ετυμολογία
• Διαλεκτολόγος (dialectologist)
• Ειδικός γλωσσολόγος για την πολιτική
• Ειδικός ομιλίας
• Επιμελητής κειμένων
• Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για τη διδασκαλία της γλώσσας
Δ. Επαγγέλματα που έχουν ως επίκεντρο τη γλώσσα ή σχετίζονται άμεσα με αυτή, όπως:
• Ειδικός μεταφραστής
• Μεταφραστής
• Διερμηνέας
• Ειδικός στην επεξεργασία κειμένου
• Ειδικός στην ορολογία
• Ειδικός στη γλώσσα
• Ειδικός στη γλώσσα μειονοτήτων
• Επιμελητής κειμένου
• Γλωσσικός διαμεσολαβητής
• Σχεδιαστής τεστ
• Σύμβουλος γλώσσας
• Σύμβουλος γλώσσας σώματος
• Ειδικός πολυγλωσσικής επικοινωνίας
• Ειδικός στη νοημοσύνη της γλώσσας
• Ειδικός εμπειρογνώμονας
• Διοίκηση πολιτιστικών, πολιτικών οργανώσεων και ΜΜΕ

Ε. Επαγγέλματα σε συγγενή πεδία
• Σχεδιαστής αναλυτικών προγραμμάτων γλώσσας
• Ειδικός στην επικοινωνία και στα ΜΜΕ
• Υπάλληλος στις κοινωνικές υπηρεσίες
• Ειδικός στη βιβλιοθήκη και στην τήρηση αρχείων
• Διαμεσολαβητής πολιτισμών (cultural mediator)
• Ανθρωπολόγος
• Ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη
• Ειδικός στη γλώσσα της διαφήμισης
• Εμψυχωτής

Β. Μαθησιακά αποτελέσματα
Β1. Γενικές ικανότητες

Αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση απαραίτητων πηγών και τεχνολογίας.
Εργάζονται αυτόνομα αλλά και σε ομάδες.
Επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.
Επιδεικνύουν ικανότητα εντοπισμού, κατάθεσης και λύσης προβλημάτων.
Επιδεικνύουν ικανότητα εφαρμογής της γνώσης σε διάφορες πρακτικές καταστάσεις
Καταρτίζουν και υλοποιούν ένα επιχειρηματικό σχέδιο σχετικό ή όχι με το γνωστικό αντικείμενό τους.

Β2. Ειδικές ικανότητες
Kατανοούν και αξιοποιούν τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Συγκριτικής Γραμματολογίας.
Aντιλαμβάνονται τη σημασία και τις ποικίλες όψεις του νέου ελληνικού πολιτισμού και διακρίνουν τόσο τον διάλογό του με την αρχαία και τη μεσαιωνική ελληνική παράδοση, όσο και με τους πολιτισμούς που μας περιβάλλουν, κυρίως αυτούς του δυτικού κόσμου.
Αξιολογούν κριτικά τις βασικές θεωρητικές έννοιες της φιλολογικής και γλωσσολογικής επιστήμης.
Xρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά την τετραετή τους φοίτηση για την καλύτερη επιτέλεση του επαγγελματικού τους έργου.
Ανιχνεύουν τις επιδράσεις και την πρόσληψη του αρχαίου και βυζαντινού κόσμου στο σύγχρονο πολιτισμό.
Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά διαφορετικών ιστορικών φάσεων της ελληνικής γλώσσας.
Σχεδιάζουν και υλοποιούν αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας.
Σχεδιάζουν και υλοποιούν αναγνωστικές εμψυχώσεις και εργαστήρια δημιουργικής γραφής.
Γράφουν κείμενα σε δομημένο και επιστημονικό ύφος ή διορθώνουν κείμενα άλλων.
Εκτιμούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση και αξιολογούν κριτικά τα βασικά ευρήματα σύγχρονων ερευνών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία.
Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές αρχές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία, καθώς και συγκρίνουν κριτικά την καταλληλότητα διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε διάφορα πλαίσια μάθησης (πχ. ατομικό, ομαδικό, επίσημο, ανεπίσημο).
Αναπτύσσουν κριτική και αναστοχαστική προσέγγιση στη λογοτεχνία.
Διακρίνουν ηθικά ζητήματα στα λογοτεχνικά κείμενα και τα συσχετίζουν με διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια.
Εντοπίζουν και αναδεικνύουν κριτικά ζητήματα μέσα από λογοτεχνικά κείμενα.
Κατανοούν την επίδραση των διαφόρων μορφών πολιτισμού στην κατάσταση και αξία λογοτεχνικών έργων.
Κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ λογοτεχνίας, λόγου και εξουσίας.
Επιδεικνύουν ικανότητα δημιουργίας γλωσσολογικών γενικεύσεων μέσα από τα δεδομένα.
Αναστοχάζονται αναφορικά με τη σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνικού πλαισίου.
Συσχετίζουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις με τις μεθοδολογικές πρακτικές.
Ερμηνεύουν κοινές παρανοήσεις της γλώσσας και γλωσσικές συμπεριφορές.
Παράγουν επίσημο, σωστό, λογικό και σχετικό με το περιεχόμενο ακαδημαϊκό λόγο.
Διαβάζουν κείμενα στην Αρχαία Ελληνική και τα μεταφράζουν στη Νέα Ελληνική.