Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΑΡΧΙΚΗ του κεντρικού μενού.


Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας.pdf

 

Σχηματική αποτύπωση συμμετοχής στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΘ: