ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 2022-2023


Παρακαλούνται οι εισακτέοι του B΄ Κύκλου Σπουδών, στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός», να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά στο email: texts-culture@helit.duth.gr, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους από την Τετάρτη 28-09-2022 έως την Τετάρτη 05-10-2022.

ENAΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 17-10-2022

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

1) Αίτηση εγγραφής Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός

2) Υπεύθυνη δήλωση – Υπόδειγμα 1, από την οποία να προκύπτει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας.

3) Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

4) Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσοι έχουν επιλεγεί και εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 86 του Ν. 4957/2022 μπορούν να υποβάλουν και αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης κατά το διάστημα από την Τετάρτη 28-09-2022 έως την Τετάρτη 05-10-2022, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά στο email: texts-culture@helit.duth.gr.

 

Οι προϋποθέσεις δωρεάν φοίτησης είναι οι εξής (αρ. 86 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022):

(α) Πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Εφόσον πληρείται η προϋπόθεση αριστείας πρέπει να ισχύουν και τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (6.126,40 € ΦΕΚ 4659/τ. Β’/5-9-2022), σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (8.752,00 € ΦΕΚ 4659/τ. Β’/5-9-2022), σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (8.752,00 € ΦΕΚ 4659/τ. Β’/5-9-2022), σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-9- 2022):

  1. Αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
  2. Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, κατά το χρόνο επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζεται η δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κ.Φ.Ε.) ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
  3. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών.
  4. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
  5. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
  6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
  7. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

61899/3253 09-09-2022 11:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
61934/3256 09-09-2022 11:45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
61943/3258 09-09-2022 12:00 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
62477/3293 09-09-2022 13:00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
62732/3305 09-09-2022 12:15 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
63100/3312 09-09-2022 10:00 ΚΛΑΣΙΚΗ
63144/3313 09-09-2022 10:15 ΚΛΑΣΙΚΗ
63239/3317 09-09-2022 10:30 ΚΛΑΣΙΚΗ
63287/3320 09-09-2022 10:45 ΚΛΑΣΙΚΗ
63299/3321 09-09-2022 11:00 ΚΛΑΣΙΚΗ
63483/3324 09-09-2022 13:15 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
63501/3326 09-09-2022 12:30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
63691/3333 09-09-2022 12:45 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
64214/3349 09-09-2022 13:30 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64335/3358 09-09-2022 13:45 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64422/3367 09-09-2022 14:00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64513/3372 09-09-2022 14:15 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
64592/3377 09-09-2022 11:15 ΚΛΑΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΦΙ504


H επαναληπτική εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΚΦΙ504, με διδάσκοντα τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεώργιο Παρασκευιώτη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 11:00-13:00 στην Αίθουσα Β.

Γραμματεία Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΑΑΕ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η ΕΘΑΑΕ και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20 και την απόφαση ΣΑΠ 21/13-04-2022 του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της.

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) Προγράμματος Σπουδών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Φοιτητών

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, σε κανονική διάρκεια φοίτησης.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).

3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ (σύμφωνα με το υπόδειγμα), στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής:

3.1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.

3.2 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. www.asep.gr].

3.3 α. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α.

3.3 β. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β.

Β. Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα που λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή στην ΕΕΑΠ

1. Να φοιτά σε άλλο ΠΜΣ/Τμήμα από αυτό που αξιολογείται και σε άλλο ΑΕΙ, καθώς και να μην είναι κάτοχος πτυχίου από το Τμήμα που αξιολογείται.

2. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.