11/1/2023 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εξετάσεις για αναγνώριση τίτλου σπουδών μετά από την έκδοση ΠΡΑΞΗΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π είναι:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2.  Πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (αντίγραφο επικυρωμένο)
  3. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου.

Αίτηση-ΔΟΑΤΑΠ.doc