Όνομα/Name: Μητσιάκη Μαρία / Mitsiaki Maria
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Assistant Professorr
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Ειδικότητα/Specialties: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39937

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Διδασκαλία της Ν.Ε. ως Γ2 (Φωνητική−Φωνολογία, Μορφολογία, Λεξιλόγιο, Λεξικογραφία)
 • Διεπίδραση επιστημονικού και γλωσσικού γραμματισμού, Διδασκαλία της Γλώσσας με βάση το Περιεχόμενο • Γλωσσικός σχεδιασμός και Ανάπτυξη Π.Σ. • Ελληνικά για ειδικούς σκοπούς • Γλωσσική αξιολόγηση • Σχεδιασμός και ανάπτυξη γλωσσοδιδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών λογισμικών ΣΠΟΥΔΕΣ 
• 1994-1999: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Γλωσσολογία) • 2001-2003: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδασκαλία της Ν.Ε. ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας • 2014: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας, Διδακτορική Διατριβή: Φωνολογική διαβάθμιση των αρχικών ταυτοσυλλαβικών συμφωνικών συμπλεγμάτων της Ν.Ε.: Γραμματική μοντελοποίηση και διδακτικές εφαρμογές για την Ελληνική ως Γ2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ • Μάιος−Σεπτέμβριος 2015: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Γλωσσολογίας, Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) Μαθήματα: ΓΛΩ348 «Εισαγωγή στη μορφολογία και τη λεξικολογία» και ΓΛΩ304 «Γενική Γλωσσολογία ΙΙ: Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης»
 • Μάρτιος−Αύγουστος 2016: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αλεξανδρούπολη, Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) Μάθημα: «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» • Φεβρουάριος−Αύγουστος 2017: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αλεξανδρούπολη, Λέκτορας (Π.Δ. 407/80) Μάθημα: «Γλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας» 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ) • Anastassiadis-Symeonidis, A. & M. Mitsiaki. (υπό δημοσίευση). Morphological segmentation in strategy-based instruction: Towards a graded morphological syllabus of MG. Στο Second International Conference on Situating Strategy Use: Present Issues and Future Trends, +MorPhoSe Laboratory of Linguistics, Department of Greek, Democritus University of Thrace, Komotini, 28-30 September 2017. • Μαρία Μητσιάκη & Ιωάννης Λεύκος. (υπό κρίση). «ΕΛεΦυΣ: Σχεδιάζοντας ένα πολυλειτουργικό εργαλείο για τη Διδασκαλία της Γλώσσας με βάση το Περιεχόμενο». Περιοδικό Φιλόλογος. • Anna Anastassiadis-Symeonidis, Maria Mitsiaki & Elisavet Kiourti. 2017. Inflectional morphology at the service of lexicography: ΚΟΜΟΛΕΞ, A Cypriot nominal mοrphological dictionary. Στο Selected papers of the 12th International Conference of Greek Linguistics, 16−20 September 2015, Berlin. • Μαρία Μητσιάκη. 2016. «Ενημερώνομαι, ευαισθητοποιούμαι, ενεργώ, επειδή θέλω να είμαι πολίτης του κόσμου: Διδακτικό σενάριο για τη Ν.Ε. Γλώσσα Γ' Γυμνασίου». Περιοδικό Φιλόλογος. Τόμος ΛΘ΄, τεύχος 164, 254−264. • Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα, Ελένη Βλέτση & Μαρία Μητσιάκη. 2014. «Η ενίσχυση της λεξιλογικής ικανότητας στη γλωσσική διδασκαλία». Στο Θέματα Διδασκαλίας και Αγωγής στο Πολυπολιτισμικό Σχολείο− Επιμορφωτικό Υλικό, Κατσαρού Ελένη & Μαρία Λιακοπούλου (επιμ.), Θεσσαλονίκη: Γραφικές Τέχνες ACCESS, 363−396. • Anastassiadis-Symeonidis Anna & Maria Mitsiaki. 2012. Linguistic self-regulation: Τhe case of Greek gender change in progress. Στο Current Issues in Morphological Theory: (Ir)regularity, Analogy and Frequency, Kiefer Ferenc, Mária Ladányi & Péter Siptár (επιμ.), Budapest, 13−16 May 2010. Amsterdam: John Benjamins, 191−215. • Μητσιάκη Μαρία & Κατερίνα Σταυριανάκη. 2010. «Διδάσκοντας την ελληνική γλώσσα σε ακαδημαϊκό πλαίσιο: Ένας ενδεικτικός κατάλογος διδακτέων για σπουδαστές Επιστημών Υγείας». Στα Πρακτικά του 14ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εξελίξεις στην Έρευνα της Γλωσσικής Εκµάθησης και Διδασκαλίας: Επιλεγμένα άρθρα», Ψάλτου−Joycey Αγγελική & Μαρίνα Ματθαιουδάκη (επιμ.), ΕΕΕΓ, 107−118 (ηλεκτρονική έκδοση). • Antypa Julia, Angeliki Efthymiou & Maria Mitsiaki. 2006. « Mon Premier Dictionnaire Illustré: La rédaction d’un dictionnaire scolaire Grec ». Στο Proceedings of the 12th EURALEX International Congress, Corino Elisa, Carla Marello & Cristina Onesti (επιμ.), Torino: Edizioni dell'Orso, 383−393.