Όνομα/Name: Raimondo Tocci
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Βυζαντινή Φιλολογία
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39949
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Βυζαντινή χρονογραφία και Ιστοριογραφία (έκδοση, μέθοδος συγγραφής και αφηγηματικές τεχνικές, ιδεολογία). • Έκδοση βυζαντινών κειμένων: κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων, Ελληνική Παλαιογραφία. • Μεικτά λογοτεχνικά είδη. • Παρασελίδια σημειώματα και σχόλια σε ελληνικά χειρόγραφα (παρακείμενα). ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ το Theodori Scutariotae Chronica. Editio princeps, recensuit et indicibus instruxit R. Tocci. Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis, 46. Berlin – Boston 2015, 554 pp. For reviews see, S. Wahlgren, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 66 (2016) 220–222; J. M. Floristan, in: Erytheia 37 (2016) 364–368.