Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΑΡΧΙΚΗ του κεντρικού μενού.


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.pdf

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Σ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Φ., ΦΕΚ-261-01032018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.Θ Φ.Ε.Κ. 1407 Β΄15-4-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ