Δημοσιεύσεις


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ του κεντρικού μενού.


Διεθνές Συνέδριο για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., τ. Α΄ 2017, τ. Β΄ 2018)

Α’ Τόμος Πρακτικών

Β’ Τόμος Πρακτικών

Τόμoς της Προσυνεδριακής Συνάντησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.

 

• Καμπάκη, Π. (επιμ.). Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, Κομοτηνή 2002.
• Ιωαννίδου, Χ., Τζιάτζη-Παπαγιάννη, Μ., Παπαγιάννης, Γ. (επιμ.). Θεμέλιος. Τιμητικός τόμος Γεωρ¬γίου Ν. Δημητροκάλλη, Κομοτηνή 2003.
• Καμπάκη, Π. (επιμ.). Η Γλώσσα στη Δεύτερη Ευκαιρία και στη δια βίου μάθηση, Κομοτηνή 2005.
• Κοντογιάννη Β. (επιμ.). Λόγος Γυναικών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Κομοτηνή 26-28 Μαΐου 2006, Αθήνα 2008.
• «Αφιέρωμα: Αλέξανδρος Αργυρίου», [Κ] Περιοδικό Κριτικής Λογοτεχνίας και Τεχνών 20 (2010).
• Τζιάτζη-Παπαγιάννη, Μ., Παπαγιάννης, Γ. (επιμ.). Τόμος Πρακτικών: Ζ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου «Παράδοση και ανανέωση στο Βυζάντιο», 20-23 Σεπτεμβρίου 2007, Κομοτηνή, Κομοτηνή 2011.
• Gavriilidou, Z., Chatzipapa, E., Papadopoulou, E., Silberztein, M. (eds). Proceedings of the 2010 International Nooj Conference, Komotini 2011.
• Μαυρέλος, Ν. (επιμ.). Το εύρος του έργου του Γ. Βιζυηνού: παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις, Πρακτικά διημερίδας (Κομοτηνή 30-31 Μαΐου 2009). Εις Μνήμην Κυριακής Μαμώνη, Αθήνα 2012.
• Gavriilidou, Ζ., Εfthymiou, Α., Thomadaki Ε., Kambakis-Vougiouklis, P. (eds). Selected papers of the 10th I.C.G.L. Democritus University of Thrace, 2012, διαθέσιμα στο http://www.icgl.gr/en/introduction.html.
• Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π., Δημάση, Μ. (επιμ.). Πρακτικά Συνεδρίου: Ζητήματα Διδακτικής της Γλώσσας. Κομοτηνή 7-8 Μαϊου 2010: Στη μνήμη του Ομότιμου καθηγητή Χρίστου Τσολάκη, Θεσσαλονίκη 2012.
• Μιχαλόπουλος, Α.Ν., Τσίτσιου-Χελιδόνη, Χ. (επιμ.). Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη: Κοινωνική και Πνευματική Ζωή. Πρακτικά του Η’ Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή, 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013.

Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας «Ροδόπη».
Η «Ροδόπη», Επετηρίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας έχει ως στόχο να φιλοξενεί άρθρα που προκύπτουν από τη διαρκή έρευνα των μελών ΔΕΠ του τμήματος ή των (υποψήφιων) διδακτόρων του, τα οποία αναδεικνύουν νέους ερευνητικούς προβληματισμούς που προάγουν τη φιλολογική και γλωσσολογική επιστήμη. Έχει εκδώσει έως τώρα δύο τόμους:
Τόμος Πρώτος: Φιλοσοφία-Λογοτεχνία και τα Σύγχρονα Προβλήματα, Κομοτηνή 2005.
Τόμος Δεύτερος: Τιμητικός Τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Ανδρέα Μάνο, Κομοτηνή 2013.