ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Πρόγραμμα Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από 1-9-2024 έως και 20-9-2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Υ.Δ. 2024-2025.pdf

Τα σχετικά έντυπα, ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας καθώς και λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Μεταπτυχιακές Σπουδές», υποενότητα «Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος». (https://helit.duth.gr/postgraduate/phd/)