Πρακτική Άσκηση


Τίτλος Μαθήματος: Πρακτική άσκηση τελειοφοίτων
Απευθύνεται σε φοιτητές /φοιτήτριες και των τριών ειδικεύσεων οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προαπαιτούμενα μαθήματα και είναι υποχρεωτική.

Σκοπός του μαθήματος είναι
Οι φοιτητές:
• να εφοδιαστούν με στέρεες, βασικές, θεωρητικές αλλά και καινοτόμες εφαρμοσμένες γνώσεις που θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε αποφοιτώντας να στελεχώσουν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( δημόσια και ιδιωτικά) αλλά να έχουν και εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης (εκδοτικοί οίκοι, εταιρείες γλωσσικής τεχνολογίας, τύπος, μουσεία, φορείς πολιτισμικής διαχείρισης, βιβλιοθήκες, κοινωνικές υποστηρικτικές δομές, διαφημιστικές εταιρίες).
• να δημιουργήσουν δίαυλο αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος της κοινωνία και των παραγωγικών φορέων.

Στόχοι του μαθήματος είναι
οι φοιτητές :
• να ασκηθούν σε αντικείμενα απασχόλησης που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις επιστημονικές ειδικεύσεις που προσφέρει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
• να κατανοούν, να εμπλουτίζουν και να μετασχηματίζουν τις θεωρητικές τους παραδοχές
• να εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες
• να ερευνούν την καταλληλότητα ποικίλων θεωρητικών θέσεων και μεθόδων σε σχέση με το συγκεκριμένο κάθε φορά εργασιακό περιβάλλον
• να επιχειρούν δοκιμαστικές εφαρμογές των πρακτικών και μεθόδων που εμφανίζονται ως κατάλληλες για την περίσταση εργασίας

Ως αναμενόμενα αποτελέσματα της Πρακτικής Άσκησης προβλέπονται
• Η αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
• Η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης.
• Η κατανόηση, ο εμπλουτισμός και ο μετασχηματισμός των παραδοχών τους για το φαινόμενο και τις διαδικασίες της διδασκαλίας, και η πραγματοποίηση δοκιμαστικών εφαρμογών, διδακτικών πρακτικών και μεθόδων που εμφανίζονται ως κατάλληλες για την κάθε μαθησιακή περίσταση.
• Η διασύνδεση και εξοικείωσή τους με την παραγωγική διαδικασία, η βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών τους και η απόκτηση σχετικής προϋπηρεσίας.
• Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών/ριών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.
• Η ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικές Υποστηρικτικές /Προπαρασκευαστικές Εκπαιδευτικές Δράσεις
• 1ο τρίωρο Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών
• 2ο Τα Προγράμματα Σπουδών του 2003: προσανατολισμός της διδασκαλίας, Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια, σχεδιασμός μάθησης, η αξιολόγηση ως στοιχείο της διδακτικής διαδικασίας
• 3ο Η μέθοδος project, διδακτικό σενάριο
• 4ο H διαφοροποίηση της διδασκαλίας –μάθησης: Θεωρία και πράξη
• 5ο Ψυχολογία παιδιών-Εφήβων
• 6ο Μικροδιδασκαλία: θεωρία και Πράξη ή Αξιολόγηση-Παρατήρηση –Πραγματοποίηση Διδασκαλίας:
• 7ο Δράσεις εκπαιδευτικών (Δράσεις που ως εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν στο σχολείο, στη βιβλιοθήκη στο μουσείο):
Δημιουργική γραφή
Αναγνωστικές εμψυχώσεις
Εμψυχώσεις σε παιδιά και εφήβους
Φιλολογική επιμέλεια κειμένου
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στη Βιβλιοθήκη
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων στο Μουσείο
Δραματοποίηση)
• 8ο Διαχείριση κρίσεων (στο σχολείο, σε άλλο επαγγελματικό χώρο…)
• 9ο Φροντίδα ατυχημάτων (στο σχολείο, σε άλλο επαγγελματικό χώρο…)
• 10ο Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις που μπορεί να αναλάβει το σχολείο.
• 11ο Ανεύρεση ευκαιριών εργασίας
• 12ο Ο φιλόλογος μπροστά σε νέες προκλήσεις: Ανθρωπιστικές Σπουδές και Επιχειρηματικότητα
• 13ο «Επιχειρείν» :Σχεδιασμός και υλοποίηση , Business Plan
Το παραγωγικό μοντέλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Παράμετροι εσωτερικού περιβάλλοντος: δημογραφικά χαρακτηριστικά, υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιήσουν άσκηση το λιγότερο ενός μήνα σε φορέα που θα επιλέξουν.
Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησής (από τους συνεργαζόμενους φορείς, φοιτητές, επόπτες καθηγητές, επιστημονικό υπεύθυνο).

1. Τελική εργασία (αναφορά δράσεων στο φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης).
2. Συμμετοχή στις προπαρασκευαστικές/ υποστηρικτικές δράσεις.
3. Συμπλήρωση των σχετικών εγγράφων

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της πρακτικής άσκησης

Πλαίσιο πρακτικής άσκησης