Μεταδιδακτορική Έρευνα


Πληροφορίες: Βλάχου Ελένη (evlachou@affil.duth.gr)
Τηλ: 2531039906
Γραμματεία – email επικοινωνίας: texts-culture@helit.duth.gr

 

Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής Διατριβής (ΦΕΚ Β΄ 3296 26-07-2021)

Παραρτήματα του κανονισμού (μορφή .doc)

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα εντύπου αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα εντύπου σύμφωνης γνώμης Επιβλέποντα Καθηγητή εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα εντύπου ενδιάμεσης έκθεσης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Ε – Υπόδειγμα εντύπου έκθεσης ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα ΣΤ – Υπόδειγμα εντύπου πιστοποίησης ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας