Μεταδιδακτορική Έρευνα


Μεταδιδακτορικές έρευνες Τμήματος – Υποψήφιοι & Αποφοιτήσαντες (last updated 14/11/2018)

 

Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής Διατριβής (ΦΕΚ 1407 Β΄15-4-2020)

Παραρτήματα του κανονισμού (μορφή .doc)

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα εντύπου αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα εντύπου σύμφωνης γνώμης Επιβλέποντα Καθηγητή εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα εντύπου ενδιάμεσης έκθεσης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Ε – Υπόδειγμα εντύπου έκθεσης ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα ΣΤ – Υπόδειγμα εντύπου πιστοποίησης ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας