Μεταδιδακτορική Έρευνα


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού.


Τηλ: 2531039902
Γραμματεία – email επικοινωνίας: texts-culture@helit.duth.gr

 

Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής Διατριβής (ΦΕΚ Β΄ 3296 26-07-2021)

Επικαιροποίηση Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΦΕΚ Β’ 02851 28-4-2023)

 

Παραρτήματα του κανονισμού (μορφή .doc)

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα εντύπου αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα εντύπου σύμφωνης γνώμης Επιβλέποντα Καθηγητή εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Δ – Υπόδειγμα εντύπου ετήσιας έκθεσης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα Ε – Υπόδειγμα εντύπου έκθεσης ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας

Παράρτημα ΣΤ – Υπόδειγμα εντύπου πιστοποίησης ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας