ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 2021-2022


Παρακαλούνται οι εισακτέοι του B΄ Κύκλου Σπουδών, στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός», να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά στο email: texts-culture@helit.duth.gr, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους από την Παρασκευή 24-09-2021 έως την Παρασκευή 01-10-2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

1) Αίτηση εγγραφής Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός (υπογεγραμμένη) –  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. – Υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα 1 (υπογεγραμμένη) – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

3) Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

4) Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

5) Απόδειξη καταβολής πρώτης δόσης τελών φοίτησης (500 ευρώ)

Λογαριασμός καταβολής τελών φοίτησης: Τράπεζα Πειραιώς

GR02 0172 3520 0053 5205 3353 586

Αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο – Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός – Τ.Ε.Φ. (να αναγράφεται στην απόδειξη κατάθεσης)

Μετά το πέρας της προαναφερθείσας  προθεσμίας, αν δεν έχει καταβληθεί η δόση των τελών φοίτησης του Α’ εξαμήνου, θεωρείται ότι επιλέξατε να μην συμμετέχετε στο Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσοι έχουν επιλεγεί και εμπίπτουν στην παρ. 2 του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 δεν καταθέτουν απόδειξη καταβολής πρώτης δόσης τελών φοίτησης, αλλά μόνο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, επικοινωνήστε με τη
γραμματεία του Π.Μ.Σ. (25310 – 39906).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στον Β΄ και Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω Skype, στις 10 & 11 Σεπτεμβρίου 2021 για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 για τους υποψήφιους διδάκτορες.

Οι υποψήφιοι, που δεν έχουν αποστείλει το skypename τους, παρακαλούνται να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση texts-culture@helit.duth.gr

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα συνέντευξης.

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι του B΄ Κύκλου Σπουδών, στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός», που εμπίπτουν στην παρ. 2 του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, να υποβάλλουν  αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης κατά το διάστημα από την Τετάρτη 01-09-2021 έως την Παρασκευή 10-09-2021, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email: texts-culture@helit.duth.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή τελών φοίτησης:

  • Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων (υπογεγραμμένη) – βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός
  • Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. – Υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα 2 (υπογεγραμμένη) – βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός
  • Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου, εάν είναι έγγαμος/η, και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά τον χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, ο αιτών προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα, στον οποίο είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος, ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
  • Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
  • Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό Ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
  • Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
  • Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. (25310 – 39906).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.