ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι του B΄ Κύκλου Σπουδών, στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός», που εμπίπτουν στην παρ. 2 του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, να υποβάλλουν  αίτηση για απαλλαγή τελών φοίτησης κατά το διάστημα από την Τετάρτη 01-09-2021 έως την Παρασκευή 10-09-2021, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στο email: texts-culture@helit.duth.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απαλλαγή τελών φοίτησης:

  • Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων (υπογεγραμμένη) – βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός
  • Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή. – Υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα 2 (υπογεγραμμένη) – βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός
  • Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου, εάν είναι έγγαμος/η, και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά τον χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, ο αιτών προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα, στον οποίο είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος, ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
  • Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
  • Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό Ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
  • Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
  • Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. (25310 – 39906).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.