ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ B΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 2021-2022


Παρακαλούνται οι εισακτέοι του B΄ Κύκλου Σπουδών, στο Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός», να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά στο email: texts-culture@helit.duth.gr, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους από την Παρασκευή 24-09-2021 έως την Παρασκευή 01-10-2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

1) Αίτηση εγγραφής Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός (υπογεγραμμένη) –  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΜΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

2) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους του Π.Μ.Σ. «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. – Υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα 1 (υπογεγραμμένη) – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

3) Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

4) Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

5) Απόδειξη καταβολής πρώτης δόσης τελών φοίτησης (500 ευρώ)

Λογαριασμός καταβολής τελών φοίτησης: Τράπεζα Πειραιώς

GR02 0172 3520 0053 5205 3353 586

Αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο – Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός – Τ.Ε.Φ. (να αναγράφεται στην απόδειξη κατάθεσης)

Μετά το πέρας της προαναφερθείσας  προθεσμίας, αν δεν έχει καταβληθεί η δόση των τελών φοίτησης του Α’ εξαμήνου, θεωρείται ότι επιλέξατε να μην συμμετέχετε στο Π.Μ.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσοι έχουν επιλεγεί και εμπίπτουν στην παρ. 2 του Άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 δεν καταθέτουν απόδειξη καταβολής πρώτης δόσης τελών φοίτησης, αλλά μόνο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, επικοινωνήστε με τη
γραμματεία του Π.Μ.Σ. (25310 – 39906).